Back

Plurilingüismo

Ensino e aprendizaxe de idiomas e plurilingüismo

No mundo hiperconectado no que vivimos, dominar outros idiomas é unha gran vantaxe. No colexio La Salle de Santiago de Compostela así o cremos e por iso apostamos os últimos quince anos tanto no cambio metodolóxico como no investimento en medios para promover esta aprendizaxe. A clave deste cambio foron os docentes: profesionais, motivados e en continua formación. Contamos tamén con profesores nativos de francés e inglés.

Somos un centro de referencia en Galicia no ensino e aprendizaxe de idiomas. O noso método e o noso compromiso de facer ben o noso traballo gañaron o recoñecemento da comunidade educativa galega e dos medios de comunicación. Somos un bo referente tamén para os futuros profesores de idiomas. Polo noso colexio pasaron diversos expertos en ensino de idiomas de España e Europa dos que tamén aprendemos moito. Polo xeral, damos a benvida aos que están na súa etapa de capacitación para que poidan ver e experimentar connosco e así compartir e aprender xuntos.

Constatamos que ao finalizar a etapa de Secundaria practicamente todos os estudantes son capaces de manter unha conversación fluída en inglés e francés (ademais de galego e castelán).

O noso obxectivo é facer tanto do galego como do castelán linguas de uso en todos os niveis por medio do enriquecemento do vocabulario, a axeitada pronunciación e a creación de mensaxes propias adecuados ao contexto de comunicación.

As seguintes áreas imparten utilizando o galego como lingua vehicular: Lóxico-matemática, Plástica, Psicomotricidade e Bits autonómicos de Programas La Salle (RN). No resto de materias utilízase o castelán.

No caso do inglés, teñen sesións diarias integramente en inglés en todas as aulas. A metodoloxía, a profesionalidade dos docentes e o uso axeitado dos medios audiovisuais garanten a aprendizaxe e o éxito do proxecto.
Nesta etapa, todo é oral e visual e pódese ver como os alumnos entenden perfectamente profesora. Desde os tres anos ata os seis anos vaise graduando a dificultade no vocabulario e a sintaxe, mais sempre desde un enfoque comunicativo.
Somos un centro plurilingüe e como tal un terzo das horas semanais impártense en inglés. Ademais da propia materia de inglés, teñen as seguintes materias : Natural Sciences, Physical Education e Arts and crafts. Practicamente un terzo das horas semanais son en inglés. Entendemos que é a condición para adquirir o dominio doutra lingua con calidade. Por poñer un exemplo, ao finalizar a Primaria un alumno ten que ser capaz de entender unha película propia da súa idade en versión orixinal.

Doutra banda, do mesmo xeito que en Infantil, o noso obxectivo é facer tanto do galego como do castelán linguas de uso en todos os niveis por medio do enriquecemento do vocabulario, a axeitada pronunciación, e a creación de mensaxes propias adecuados ao contexto de comunicación. Se no caso de Infantil todo era oral, en Primaria súmase a parte escrita.

No caso do galego preferentemente, para fomentar a súa transmisión no ámbito familiar e facendo copartícipes as familias nas actividades de lectura en galego. Habitualmente é a lingua que se utiliza na conversación e sempre no envío de comunicacións ou circulares. Empeñámonos en dar a coñecer as tradicións culturais galegas, cantos, festas tradicionais, xogos... Tamén en participar activamente na homenaxe ao autor anual das Letras Galegas, coñecendo a súa figura e a súa obra. Promóvense tamén encontros con contacontos en galego e son diversas as lecturas dentro do plan lector para que ao longo de toda a escolaridade adquirir unha boa competencia en comprensión oral e escrita.

En resumo:
 • Ao finalizar o primeiro ciclo os alumnos deben ser capaces de manter unha conversación sinxela en calquera dos tres idiomas.
 • Ao finalizar o segundo ciclo, os alumnos deben ser capaces de manter unha conversación en inglés e comezar a aprender a ler e escribir en inglés.
 • Ao finalizar o terceiro ciclo, os alumnos deben ser capaces de entender unha película na súa versión orixinal e ter un nivel aceptable de lectura e escritura. Neste ciclo poderán desenvolver e perfeccionar todas as súas habilidades de comunicación.
En Secundaria o proxecto plurilingüe faise aínda máis ambicioso. O coñecemento apropiado e o uso do galego, castelán, inglés e francés ten que permitir a aqueles que o desexen obter unha certificación no Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER). Certificación Cambridge no caso do inglés e DELF no caso do francés.

Ademais da materia curricular, moitas veces con máis sesións semanais das que esixe a lei, hai materias que se imparten en inglés:
 • En 1.º ESO, Biology & Geology
 • En 2.º ESO, Technology and Music
 • En 3.º ESO, Technology and Physical Education
 • En 4.º ESO, History and Physical Education
En 4.º de ESO, ademais, desdóbranse as clases en grupos máis pequenos para favorecer a oralidade

Os alumnos comezan a aprender francés desde 1.º ESO, dúas horas curriculares á semana.

O plan de estancias e intercambios lingüísticos e culturais foi demostrando o seu éxito desde o inicio. Ano tras ano ofrecemos aos nosos alumnos estas experiencias, de gran axuda á hora de obter o dominio dun idioma, especialmente na fluidez oral e comprensión auditiva. Os intercambios supoñen un esforzo de integración cando menos en tres espazos: a cidade, a escola e a familia que os acolle. Os tres achegan unha gran riqueza lingüística e cultural.

Obxectivos:
 • Experimentar o uso do idioma nunha contorna de inmersión total.
 • Reforzar o seu estudo e aprendizaxe e promover o seu uso como medio de comunicación.
 • Mellorar a audición e a pronunciación.
 • Coñecer e valorar outras culturas.
 • Vivir noutras familias con outros costumes e formas de vida.
Recentemente os ministros de Educación da UE aprobaban recomendacións para axudar os mozos/as a aprender outros dous idiomas europeos como mínimo antes de acabar o Bacharelato. Aínda que o obxectivo é ambicioso, queremos que os nosos estudantes saian ben preparados e cun alto nivel de esixencia persoal (polo menos un B2).

En francés destacamos os Franscars. Son xa quince as edicións destes galardóns que recoñecen o traballo en francés nunha actividade complexa e esixente: elaboración de curtametraxes en francés. Teñen que escribir o guión, practicar a pronunciación, facer a maquetación do cartel e a montaxe da propia curta. Un traballo intenso e interdisciplinar que deixa unha profunda satisfacción en alumnos e profesores.