Plurilingüismo

Ensino e aprendizaxe de idiomas e plurilingüismo

No mundo hiperconectado no que vivimos, dominar outros idiomas é unha gran vantaxe. No colexio La Salle de Santiago de Compostela así o cremos e por iso apostamos os últimos quince anos tanto no cambio metodolóxico como no investimento en medios para promover esta aprendizaxe. A clave deste cambio foron os docentes: profesionais, motivados e en continua formación. Contamos tamén con profesores nativos de francés e inglés.

Somos un centro de referencia en Galicia no ensino e aprendizaxe de idiomas. O noso método e o noso compromiso de facer ben o noso traballo gañaron o recoñecemento da comunidade educativa galega e dos medios de comunicación. Somos un bo referente tamén para os futuros profesores de idiomas. Polo noso colexio pasaron diversos expertos en ensino de idiomas de España e Europa dos que tamén aprendemos moito. Polo xeral, damos a benvida aos que están na súa etapa de capacitación para que poidan ver e experimentar connosco e así compartir e aprender xuntos.

Constatamos que ao finalizar a etapa de Secundaria practicamente todos os estudantes son capaces de manter unha conversación fluída en inglés e francés (ademais de galego e castelán).

O noso obxectivo é facer tanto do galego como do castelán linguas de uso en todos os niveis por medio do enriquecemento do vocabulario, a axeitada pronunciación e a creación de mensaxes propias adecuados ao contexto de comunicación.

As seguintes áreas imparten utilizando o galego como lingua vehicular: Lóxico-matemática, Plástica, Psicomotricidade e Bits autonómicos de Programas La Salle (RN). No resto de materias utilízase o castelán.

No caso do inglés, teñen sesións diarias integramente en inglés en todas as aulas. A metodoloxía, a profesionalidade dos docentes e o uso axeitado dos medios audiovisuais garanten a aprendizaxe e o éxito do proxecto.
Nesta etapa, todo é oral e visual e pódese ver como os alumnos entenden perfectamente profesora. Desde os tres anos ata os seis anos vaise graduando a dificultade no vocabulario e a sintaxe, mais sempre desde un enfoque comunicativo.
Somos un centro plurilingüe e como tal un terzo das horas semanais impártense en inglés. Ademais da propia materia de inglés, teñen as seguintes materias : Natural Sciences, Social Sciences e Arts and crafts. Practicamente un terzo das horas semanais son en inglés. Entendemos que é a condición para adquirir o dominio doutra lingua con calidade. Por poñer un exemplo, ao finalizar a Primaria un alumno ten que ser capaz de entender unha película propia da súa idade en versión orixinal.

Doutra banda, do mesmo xeito que en Infantil, o noso obxectivo é facer tanto do galego como do castelán linguas de uso en todos os niveis por medio do enriquecemento do vocabulario, a axeitada pronunciación, e a creación de mensaxes propias adecuados ao contexto de comunicación. Se no caso de Infantil todo era oral, en Primaria súmase a parte escrita.

No caso do galego preferentemente, para fomentar a súa transmisión no ámbito familiar e facendo copartícipes as familias nas actividades de lectura en galego. Habitualmente é a lingua que se utiliza na conversación e sempre no envío de comunicacións ou circulares. Empeñámonos en dar a coñecer as tradicións culturais galegas, cantos, festas tradicionais, xogos... Tamén en participar activamente na homenaxe ao autor anual das Letras Galegas, coñecendo a súa figura e a súa obra. Promóvense tamén encontros con contacontos en galego e son diversas as lecturas dentro do plan lector para que ao longo de toda a escolaridade adquirir unha boa competencia en comprensión oral e escrita.

En resumo:
 • Ao finalizar o primeiro ciclo os alumnos deben ser capaces de manter unha conversación sinxela en calquera dos tres idiomas.
 • Ao finalizar o segundo ciclo, os alumnos deben ser capaces de manter unha conversación en inglés e comezar a aprender a ler e escribir en inglés.
 • Ao finalizar o terceiro ciclo, os alumnos deben ser capaces de entender unha película na súa versión orixinal e ter un nivel aceptable de lectura e escritura. Neste ciclo poderán desenvolver e perfeccionar todas as súas habilidades de comunicación.
En Secundaria o proxecto plurilingüe faise aínda máis ambicioso. O coñecemento apropiado e o uso do galego, castelán, inglés e francés ten que permitir a aqueles que o desexen obter unha certificación no Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER). Certificación Cambridge no caso do inglés e DELF no caso do francés.

Ademais da materia curricular, moitas veces con máis sesións semanais das que esixe a lei, hai materias que se imparten en inglés:
 • En 1.º ESO, Biology & Geology
 • En 2.º ESO, Technology and Music
 • En 3.º ESO, Technology and Physical Education
 • En 4.º ESO, History and Physical Education
En 4.º de ESO, ademais, desdóbranse as clases en grupos máis pequenos para favorecer a oralidade

Os alumnos comezan a aprender francés desde 1.º ESO, dúas horas curriculares á semana.

O plan de estancias e intercambios lingüísticos e culturais foi demostrando o seu éxito desde o inicio. Ano tras ano ofrecemos aos nosos alumnos estas experiencias, de gran axuda á hora de obter o dominio dun idioma, especialmente na fluidez oral e comprensión auditiva. Os intercambios supoñen un esforzo de integración cando menos en tres espazos: a cidade, a escola e a familia que os acolle. Os tres achegan unha gran riqueza lingüística e cultural.

Obxectivos:
 • Experimentar o uso do idioma nunha contorna de inmersión total.
 • Reforzar o seu estudo e aprendizaxe e promover o seu uso como medio de comunicación.
 • Mellorar a audición e a pronunciación.
 • Coñecer e valorar outras culturas.
 • Vivir noutras familias con outros costumes e formas de vida.
Recentemente os ministros de Educación da UE aprobaban recomendacións para axudar os mozos/as a aprender outros dous idiomas europeos como mínimo antes de acabar o Bacharelato. Aínda que o obxectivo é ambicioso, queremos que os nosos estudantes saian ben preparados e cun alto nivel de esixencia persoal (polo menos un B2).

Ademais de ter unha hora máis de inglés á semana do que estipula a lexislación, e co fin de obter un dominio especialmente da fluidez oral, nunha de ditas sesións os alumnos divídense en grupos máis pequenos.

En francés destacamos os Franscars. Son xa quince as edicións destes galardóns que recoñecen o traballo en francés nunha actividade complexa e esixente: elaboración de curtametraxes en francés. Teñen que escribir o guión, practicar a pronunciación, facer a maquetación do cartel e a montaxe da propia curta. Un traballo intenso e interdisciplinar que deixa unha profunda satisfacción en alumnos e profesores.