BEDA

BEDA é un programa flexible, que axuda eficazmente á mellora do ensino do inglés. Está dirixido por Escolas Católicas de Madrid.

  • Os profesores imparten as clases totalmente en inglés, onde a gramática se considera un soporte didáctico e non unha serie de regras que aprender e repiten.
  • O plan inclúe actividades lúdicas co fin de desenvolver a capacidade de comunicación en inglés ao mesmo tempo que interiorizan a lingua, facéndolles ver que se poden divertir mentres aprenden un idioma.
  • As clases supervísanse periodicamente, grazas á presenza dunha coordinadora de centro (Yolanda Rodríguez) para asegurar a calidade do servizo.
  • Grupos reducidos e homoxéneos, cun máximo de 12 alumnos.
  • Todos os alumnos a partir de Primaria realizan probas e exercicios de comprensión escrita e oral periódicos para avaliar o seu progreso.
O plan de formación de Inglés Extraescolar, a partir de Primaria, comprende actividades específicas para a preparación dos exames YLE, KET, PET, FCE e CAE. Isto NON obriga á realización de ningún exame oficial de Cambridge ESOL, xa que sempre é voluntario e xestionado polo propio colexio.
O obxectivo é desenvolver a creatividade dos máis pequenos utilizando o inglés para comunicarse de forma lúdica, a través de actividades como a dramatización (" roleplays") storytelling, manualidades, xogos, cancións, vídeos e debuxos.
Aprender inglés debe ser divertido e motivador para todo o mundo. É interesante ver como os alumnos van gañando confianza segundo aprenden máis e máis inglés.

Estas clases están enfocadas para facer da aprendizaxe un proceso lúdico no que os alumnos se sintan motivados para traballar e obter certificados que rexistren o seu progreso. Trabállase en tres niveles:

Starters

"Starters" é o primeiro nivel, dirixido a nenos con coñecementos moi básicos, no que se traballan todas as destrezas (comprensión auditiva, expresión oral e iniciación á lecto-escritura en inglés).

Movers

Continuando co desenvolvemento das competencias en inglés, "Movers" é unha excelente maneira de continuar motivando o alumno no proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira. Trabállase a lectura e a escritura e afanse a escoitar e a falar en inglés. Neste punto, o alumno alcanzaría un nivel básico A1 e A2 (segundo o Marco Común Europeo).

Flyers

"Flyers" é o terceiro nivel e equipárase a KET (Cambridge Key Test). Un alumno deste grupo adquirirá unha comprensión e expresión oral e escrita suficiente para satisfacer as necesidades básicas de comunicación en situacións cotiás.

1.º y 2.º de Secundaria

PET
Preliminary English Test, tamén coñecido como PET, é un nivel intermedio que abre as portas cara ao futuro laboral, os estudos e o poder viaxar por todo o mundo. Este nivel utiliza situacións reais especialmente deseñadas para entender diferentes feitos, expresar opinións e demostrar un gran coñecemento, tanto a nivel escrito como a nivel oral. Equipárase co nivel B1 segundo o Marco Común Europeo.

FCE
First Certificate in English, tamén coñecido como FCE, está especialmente deseñado para captar o interese dos alumnos, xa que a aprendizaxe se realiza a través de temas e situacións de carácter familiar, o que lles dá a seguridade e confianza para utilizar o inglés en diferentes situacións. Corresponde ao nivel B2 segundo o Marco Común Europeo.

A partir de 3.º de Secundaria

A partir de 3.º de Secundaria, o colexio ten unha oferta propia para preparar as certificaciones Cambridge (inglés) e DELF (francés).