Back

Código ético

Rede de Obras Educativas dos Irmáns das Escolas Cristiás - La Salle, Sector Valladolid

Este Código Ético e de Conduta expón os compromisos e as responsabilidades éticas na xestión das actividades desenvolvidas pola Rede de Obras Educativas dos Irmáns das Escolas Cristiás - La Salle, Sector Valladolid. Estas deben ser coñecidas e asumidas por todos os que a integran, xa sexa persoal docente, persoal de administración e servizos, alumnado, familias ou provedores.

Os Centros que integran a Rede de Obras teñen como misión educar desde unha visión cristiá da persoa e do mundo, participando na evanxelización da Igrexa católica, potenciando a formación integral da nenez e da mocidade e facendo que se sintan protagonistas do seu desenvolvemento académico e humano. Todos os integrantes e partícipes na Rede de Obras Educativas deben prestar un servizo de calidade, cun tratamento integral ao alumnado e ás súas familias, respectando as peculiaridades de cada individuo e co máximo respecto á súa intimidade.