Back

Educación Secundaria Obrigatoria

Na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria centrámonos na progresión académica do alumno e o salto á adolescencia. Ambos aspectos considerámolos claves na súa madureza persoal e profesional. Por iso, o noso labor combina cuestións de traballo con metodoloxías atractivas, aprendizaxe cooperativo, proxectos de innovación e a potenciación de destrezas lingüísticas en galego, castelán, inglés e francés.

O noso plan titorial ponos en contacto con realidades sociais diversas (Plan de Achegamento á Realidade) de modo que poidan reflexionar sobre elas e crecer en compromiso e responsabilidade. En poucos anos terán un maior protagonismo na sociedade e esperamos que poidan achegar a súa persoa e talento para facer un mundo máis xusto e humano.

O seguimento próximo que se fai do alumnado ten varios alicerces que son garantía de éxito para canalizar este proceso adolescente. As familias do noso centro dispoñen dunha comunicación próxima e frecuente co equipo de titores da etapa, así como co coordinador e o equipo de orientación. Grazas á plataforma Sallenet os pais e educadores poderán facer un primeiro achegamento da realidade do alumno (ausencias, traballo na aula, resultados de exames…) así como axilizar as canles de comunicación para as incidencias máis habituais. A través deste mesmo sistema, os alumnos teñen acceso á información da súa propia evolución académica e aos materiais das clases.

Para acompañar o crecemento persoal e profesional dos alumnos dispoñemos dun servizo de orientación académica moi competente que asesora sobre intereses profesionais, técnicas de estudo, planificación do traballo e coida aspectos fundamentais nos alumnos como a autoestima, as habilidades sociais e a superación.

A sa convivencia escolar é un obxectivo prioritario que coidamos día a día nas formas de relación entre os alumnos e o resto da comunidade educativa. Os alumnos que inician a etapa son acompañados por alumnos de cursos superiores para facilitar a súa integración, sempre baixo a supervisión dos titores.

Para completar a vida académica ofrecémoslles experiencias culturais, deportivas e artísticas para poder viaxar, crecer culturalmente e abrir a súa mente a novas formas de lecer e goce estético. Enriquece a persoa e fai que os alumnos que estudan en La Salle teñan a oportunidade de ser persoas completas e íntegras preparadas para a vida.
Os últimos anos fíxose un esforzo importante no ámbito lingüístico. O así chamado «Tratamento Integrado das Linguas» (TIL) estanos permitindo realizar unha transferencia de contidos e procedementos entre o galego, o castelán, o inglés e o francés de forma eficaz e natural. O que se aprende nunha transfírese automaticamente ao resto, eliminando actividades repetitivas que non achegan demasiado. É especialmente eficaz en temas como a expresión escrita, a expresión oral e o programa de oratoria, a interiorización da sintaxe ou a comprensión lectora.

Preparamos aos nosos alumnos para que sexan competentes en polo menos estas catro linguas, afianzando tamén o respecto ás culturas e peculiaridades de cada unha. A elas súmase o latín para aqueles que cursan o itinerario lingüístico-humanístico en 4.º de Secundaria.

No caso do inglés, contamos con auxiliares de conversación nativos nos catro cursos de Secundaria. Fanse presentes en todas as materias que se imparten nesta lingua.

Teñen a posibilidade de conseguir a Certificación do nivel de linguas estranxeiras segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER), o estándar internacional que define a competencia lingüística. Ao terminar a etapa os alumnos están preparados para certificar o seu nivel B2 ou C1, segundo casos. Somos, ademais, centro examinador Cambridge.

Desde 1.º de ESO contamos con programas de inmersión internacional ou de intercambios lingüísticos, ofrecendo aos alumnos a posibilidade de enriquecer a súa currículo persoal e de abrir os ollos a realidades culturais diversas. Todo iso axúdalles a crecer en autonomía persoal.
En colaboración con Academica Corporation, unha institución educativa estadounidense con sé en Miami (Florida), ofrecemos aos nosos alumnos a partir de 2.º de Secundaria a posibilidade de traballar para obter o Diploma Dual. Normalmente conséguese en Bacharelato.

Este diploma ofrece unha validación internacional do título de Bacharelato, permitindo acabar os estudos con dúas titulacións simultáneas: a propia española e a American High School Diploma, que abre as portas das universidades estadounidenses.

Pódese afondar máis a través do apartadoPódese afondar máis a través do apartado Bacharelato Dual
Desde o curso 2018-19 traballamos nos dous primeiros cursos de Secundaria un plan de oratoria para, entre outros obxectivos, aprender a falar en público. Está adaptada dunha proposta ofrecida por BBVA, o xornal O País e a editorial Santillana.
"Mucho más que hablar" - información

Este proxecto capacita os nosos alumnos para aprender a organizar as súas ideas e expoñelas con claridade e convicción; a defender unha tese mediante uns argumentos expresados de forma axeitada e coherente, tanto no plano oral como no escrito, coa axuda dos medios dixitais.

A súa metodoloxía é eficaz, sinxela e divertida. Utilizamos o galego como lingua vehicular, aínda que o resto de linguas se benefician de todo o traballado e aprendido.

Complementamos esta formación participando en competicións e ligas de debate parlamentario, tanto nas fases locais como autonómicas, estimulando o desexo de aprender a aprender e poñendo as bases para afrontar con autonomía as etapas posteriores de formación académica.
STEM son as siglas que identifican ás disciplinas Science, Technology, Engineering e Mathematics, é dicir, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas.

Cada vez con máis forza apostamos no ámbito educativo pola realización de determinados proxectos multidisciplinares baseados no ensino destas materias. Sen dúbida, permiten incorporar os coñecementos curriculares das materias, pero tamén desenvolver habilidades cognitivas tales como a lóxica, a resolución de problemas, a capacidade de análise... ou competencias como a creatividade, a innovación, a comunicación, o espírito emprendedor, a superación de retos... Todo iso desde o traballo en equipo, a cooperación e o liderado.

Nestes proxectos a tecnoloxía actúa como nexo de unión co resto de materias, ben porque os proxectos se basean en creala, en usala para desenvolver algo novo ou na súa comunicación a través das TIC.

Co fin de promover a formación de cidadáns científica e tecnoloxicamente alfabetizados, o uso dos laboratorios en Bioloxía, Química, Física e Tecnoloxía é moi frecuente. Búscase tanto verificar os conceptos vistos previamente na aula como descubrir novos saberes a través da indagación. En Tecnoloxía fíxose unha aposta moi forte polo sistema de robots fischertechnik, produtos que destacan pola súa calidade, nivel de desenvolvemento técnico, facilidade de uso e máximo aproveitamento, así como polos seus resultados.

Horario semanal

Horario semanal 1.º e 2.º ESO

  Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:30-9:20  
9:20-10:10  
10:10-11:00  
11:00-11:30 Recreo
11:30-12:20  
12:20-13:10  
13:10-14:00  
14:00-14:45          


Horario semanal 3.º e 4.º ESO

  Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:30-9:20  
9:20-10:10  
10:10-11:00  
11:00-11:30 Recreo
11:30-12:20  
12:20-13:10  
13:10-14:00  
14:00-14:45          

Nas clases de Educación Física é obrigatorio vestir o equipamento do colexio: chándal, camiseta, pantalón de deporte...

Biblioteca

Horario: de 8:30 a 9:30 e de 17:00 a 19:00 h.

Seguro médico

Os trámites necesarios ante calquera lesión durante o horario escolar realizaranse na recepción do colexio. Alí entregaráselles un parte para ser atendidos nos servizos médicos:

  • 1.º e 2.º de ESO serán atendidos no Hospital HM Rosaleda
  • 3.º e 4.º de ESO serán atendidos no Hospital Clínico Universitario.